İLKE VE YAZIM KURALLARI

Bu eser, öncelikle Çanakkale Savaşları ile ilgili birincil kaynaklara dayandırılacaktır. Bu kaynaklarda sözü edilen mekân, olay ve kişilerle ilgili bilgiler; tarihî süreç içinde, yetkili kalemlerden çıkmış eser ve belgelere dayalı olarak verilecektir. Ayrıca resmî arşivlerde bulunan ve konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeden de faydalanılacaktır. Uzmanlık alanları dikkate alınarak tespit edilen yazarlar, madde metinlerini bu yönergede belirlenen ilkelere göre kaleme alacaklardır. Bunun yanında konuyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacılar, Ansiklopediye madde önererek kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kaleme aldıkları çalışmalarını Bilim Kurulu’nun onayına sunulmak üzere Ansiklopediye gönderebilecektir.

Çalışma Grubu Üyeleri tarafından metinler incelendikten sonra çalışmada; ifade, üslûp, yöntem ve teknik açıdan birliği sağlamak amacıyla gerekli görülen değişiklik ve düzenlemelerle beraber kaynakçada yer alacak kitapların kimlikleri konusunda değişiklikler yapılabilecektir. Ancak bu değişikliklerin oranı hiçbir durumda ana metnin 1/4’ünü geçmeyecektir. Ayrıca Çalışma Grubu Üyelerinin çalışmayı içerik ve yayın ilkelerine açısından uygun bulmaması durumunda reddetme yetkisi de vardır. Metinlerde yapılması gereken çok önemli ve hacimli düzeltme ve değişiklikler önerilmesi hâlinde bu metin, tekrar gözden geçirilmek üzere yazarına gönderilir. Bu durumda yazarlar metni inceleyip teklif edilen değişiklik ve düzeltmeleri kabul ya da reddetme yetkisine sahiptir. Her iki durumda da yazarların kararlarını, en geç 15 gün içinde sitede belirtilen mail adresi aracılığıyla bildirmeleri gerekmektedir.
Ansiklopediye madde yazacak yazarlara kılavuzluk etmesi amacıyla temel ilke ve yazım kuralları hazırlanmıştır.

Temel İlkeler:

Madde yazımını kabul eden yazarlar, hazırladıkları metinleri güvenilir kaynaklara dayalı olarak yazmaya ve kolay okunabilir özellikte sunmaya özen göstermelidir. Madde yazımında 12 punto Times New Roman yazı tipi kullanılacaktır. Her madde için talep edilen sayfa sayısı azami 3-4 sayfa olarak belirlenmiştir. Ancak, bazı maddeler için daha az (1-2) sayfa gerektireceği gibi bazıları için de (5-6) daha fazla sayfa gerektirebilir. Bu durumun yazarlar tarafından maddenin önemine göre özenle değerlendirileceği beklenmektedir. Bilim Kurulu Üyeleri, Çalışma Grubu’nun önerileri doğrultusunda incelediği metinleri kabul etmeme hakkına sahiptir ve bu durumu metin yazarları şimdiden kabul etmişlerdir. Bilim Kurulu, incelediği bir metni ansiklopedi içerisinde yayımlamamaya karar verirse bu hususu ilgililere bildirecektir.

Çanakkale Savaşları Ansiklopedisi’nde yayımlanacak metinler için telif bedeli ödenmeyecektir. Madde yazarı, hazırlanan eserden kaynaklanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret ve ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ve YD (yoğun disk) olarak çoğaltılma veya Genel Ağ (İnternet)’da yayımlanma haklarının tümünü, Çanakkale Savaşları Enstitüsü’ne bedelsiz devretmiş olacaktır. Ancak atıf göstermek şartıyla yazdığı maddeyi istediği mecrada kullanım hakkı ilgili yazara aittir.

Yazım Kuralları:

Kullanılan kaynaklar, yaygın bilimsel yöntemlere göre metin sonunda gösterilecektir.

a) Kaynak Gösterme
Metin içerisinde dipnot kullanılmamalıdır. Metin sonuna kaynakça eklenmelidir.

b) Kaynakça

Kaynakça gösterim örnekleri aşağıdaki gibidir:

Kitaplar:

Belen, Fahri (1964). Birinci Cihan Harbinde Türk Harbi, Cilt I, 1914 Yılı Hareketleri, Ankara: Genelkurmay Basımevi.

Çeviri kitaplar:

Erickson, Edward. J (2003). Size Ölmeyi Emrediyorum, (Çev. Tanju Akad) İstanbul: Kitap Yayınevi.

Birden çok yazarlı kaynaklar:

Cumalı, Didem İlkem; Karataş, Eda (2021). Türk Savaş Muhabirleri Kaleminden Çanakkale Savaşları. Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayınları.

Makaleler ve ansiklopedi maddeleri:

Karataş, Murat (2020). Askerî Tarih Kaynağı Olarak Harp Cerideleri (Çanakkale Muharebeleri Örneği). Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Cilt.19, Sa.29, Ss.127-157.

Eyice, Semavi (1992). Bedesten. Diyanet İslam Ansiklopedisi, 5, İstanbul, 302-311.

Derleme, yayına hazırlanan ya da editörlüğü yapılmış kitaplar:
Hedaa, Laurids; Törnroos, Jan-Ake (2002). Towards a Theory of Timing: Kardiology in Business Network. (Ed.: Richard Whipp, Barbara Adam, Ida Sabelir). Making Time: Time and Management in Modern Organization, Oxford: Oxford University Press.

Nizâmü’l-Mülk (1999). Siyaset-nâme. (Ed.: Mehmet Altan Köymen), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Derleme, yayına hazırlanan ya da editörlüğü yapılmış kitaplardaki makaleler:

İnalcık, Halil (2000). Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar. (Der. Fuat Keyman, Ali Yaşar Sarıbay), Global Yerel Eksende Türkiye, İstanbul: Alfa Yayınları.

Yayımlanmış bilimsel bildiriler:

Kıray, Abdullah; Özdemir, Serkan; Hacıoğlu, Güngör (2017). A Qualitative Research on NGOs’ Use of Social Media in Turkey. 9th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries, Atina-Yunanistan, 28-30 Nisan 2017, 41-42.

Yayımlanmamış tezler:

Bilgili, Alper (2008). Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Teknoparklar: Bursa Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

Yazarı olmayan ansiklopedi maddesi, kitapçık, mahkeme kararı gibi kaynaklar:

Encyclopaedia Britannica (1975). XV, Chicago: Encyclopaedia Britannica. Harvard Business School (2006). Zaman Yönetimi. (Çev. Ahmet Kardan), İstanbul: Optimist Yayınları.

İKV (2006). İnsan Hakları ve Ekonomik Kalkınma İlişkisinin Kavramsal Temelleri. Ankara: İktisadi Kalkınma Vakfı.

Web üzerindeki kaynaklar:

ÇOMÜSBE. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, http://sbe.comu.edu.tr/yonetim.html, (Erişim Tarihi: 20.09.2016).

Arşiv kaynakları:

BOA. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Hat. Numara: 176/7658

ATASE Arşivi, BDH Kls.5435, Dos. H-14, Fih.4-10.

İletişim ve Adres:
Temel İlkeler ve Yazım Kuralları doğrultusunda hazırlanan maddelerin aşağıda belirtilen e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yazarlar, kendi metinlerinde yer almasını uygun gördükleri fotoğraf, resim, harita vb. görsel malzemeyi yazılarına ekleyebilirler.
Bilim Kurulu tarafından kendilerine madde yazımı teklifinde bulunulan yazarların; teklif mektuplarını aldıkları tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, bu teklifi kabul edip etmediklerine ilişkin kararlarını merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.

    Posta Adresi: Çanakkale Savaşları Enstitüsü

İsmetpaşa Mahallesi, İnönü Caddesi No:149 Mehmet Gürel Apt. Kat:2 Daire:3 Merkez/Çanakkale

e-posta: [email protected]

Tel: 0286 212 1926

Mobil: 0552 602 1915